Díjkedvezmények

 
Közszolgáltatásért fizetendő díj mértékéből adott kedvezmények
 
Szolgáltatási díjkedvezmények
A Szolgáltató a Fogyasztók részére az itt felsorolt díjkedvezményeket biztosítja.
 
Locsolási kedvezmény
A locsolási kedvezmény szerint minden öntözhető zöldterülettel (30 m2-nél nagyobb) rendelkező Felhasználó április-szeptember hónapok között a csatornadíj összegéből 10 % kedvezményben részesül abban az esetben, ha a jogosultsági hónapban nincs díjtartozása. Díjtartozás esetén a locsolási kedvezmény visszavonásra kerül. A locsolási mérővel rendelkező Felhasználók elszámolása a locsolási mérő alapján történik, az alpontokban megfogalmazottak szerint, részükre az átalány jellegű locsolási kedvezmény nem adható.
 
Nagymértékű csőtörés esetén biztosítható kedvezmény
Lakossági, valamint intézményi Felhasználókra vonatkozóan csőtörés esetén, amennyiben azt a Vksztv. és a végrehajtási rendelet szerinti időben bejelentették, és a hibát ez szerint megjavították, az előző 12 hónap átlagából számított csőtöréses időszakra vonatkozó, átlag feletti csatornadíj jóváíráson túl az alábbi kedvezmények adhatóak, amennyiben a Felhasználó azt írásban kérelmezi:
- 100 és 1000 m3 elfolyás esetén amennyiben ez a mennyiség az átlagos fogyasztás legalább kétszerese, az átlag feletti csatornadíj jóváírásán túl a vízdíjat nem egységáron, hanem a mindenkori köbméterre vonatkoztatott teljes önköltségen kell megfizetni.
- 1000 m3 feletti elfolyás esetén amennyiben ez a mennyiség az átlagos fogyasztás legalább háromszorosa, az átlag feletti csatornadíj jóváírásán túl a vízdíjat nem egységáron, hanem a mindenkori köbméterre vonatkoztatott szűkített önköltségen kell megfizetni.
A fent részletezett kedvezmények mindazon Felhasználók részére adhatóak, akiknek a kérelem időpontjában a csőtörésből adódó elszámoló számlán kívül más tartozásuk nincs.
 
Csoportos beszedési megbízás esetén biztosított kedvezmény
Mindazon Felhasználók, akik a fizetési módok közül a csoportos beszedési megbízás módjára térnek át, és a megbízást egy évnél tovább fenntartják, az első csoportos beszedéssel teljesített számlájából 2.500 forint díjkedvezményt kap, mellyel a számla összege csökkentésre kerül. Amennyiben a megbízás visszavonásra kerül egy éven belül, vagy a díjlekérés fedezethiány miatt egynél többször nem teljesül, úgy a kedvezmény visszavonásra kerül.
 
Részfizetések kezelése, fizetési halasztások
A Szolgáltató a havi részszámla, illetve az elszámoló számla részeként tájékoztatja a Felhasználót az aktuális egyenlegéről.
Abban az esetben, ha a Felhasználó részletfizetési, vagy fizetés halasztási kérelemmel fordul a Szolgáltatóhoz, az alábbi feltételekkel részesülhet kedvező elbírálásban:
- a hátralékról még nem készült fizetési felszólító (60 napon belüli hátralék), illetve egyéb tartozása nincs a Szolgáltató felé,
- a tartozás összege a 30.000 forintot meghaladja,
- a megelőző 12 hónapban még nem kapott részletfizetési kedvezményt, illetve fizetési halasztást,
- a részteljesítések száma maximum 6 darab,
- a mindenkori aktuális havi számlák befizetéseit halasztani nem lehet, azt a részletfizetésekkel egy időben teljesíteni kell.
A Szolgáltató nem számít fel késedelmi kamatot a halasztott teljesítésre. A szociálisan rászoruló Felhasználók kivételt képeznek a rész-, és halasztott fizetési szabályozás alól, egyedi kérelem alapján kedvezőbb elbírálásban is részesülhetnek. A Szolgáltató a nem teljesített részfizetést, illetve fizetési halasztást felbontja, és a tartozás összegét egy összegben, késedelmi kamattal terhelten követelheti.
A Szolgáltató a részfizetési, fizetés halasztási kérelmeket 15 napon belül bírálja el, és válaszolja meg.
 
A szociálisan rászoruló Felhasználókra vonatkozó különös szabályok
A szociálisan rászoruló, illetve fogyatékkal élő Felhasználókat egyéb kedvezmények is megilletik. Ehhez kérelmet kell benyújtani, melyhez mellékelni kell a jogosultságot igazoló irat eredeti példányát is. Erre a kategóriára javaslatot az önkormányzatok szociális bizottságai, illetve az illetékes családsegítő központok tehetnek.
A szociálisan rászoruló Felhasználó a számla kibocsátását követően kedvezőbb fizetési feltételek állnak rendelkezésére:
- évente két lakalommal történő részfizetés, illetve fizetési halasztási kérelem lehetősége,
- a részteljesítések száma akár 12 darab is lehet,
- amennyiben a követelés már a korlátozás szakaszába ér, késleltetett korlátozással történő további fizetési halasztások elrendelhetősége,
- a korlátozással kapcsolatos járulékos költségek mérséklése.
Fogyatékkal élő Felhasználó kikorlátozásra nem kerülhet.
 
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu