Közzététel

 
KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK
I   2009. évi CXXII.törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről alapján juttatások
I/1  
  1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
  a) nevét,
  b) tisztségét vagy munkakörét,
  c) munkaviszonyban álló személy esetében
  ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
  d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
  da) a megbízási díjat,
  db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
  dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.
  2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.
II 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján: Általános közzétételi lista: 1. számú melléklet szerint
II/1 I. Szervezeti és személyzeti adatok
II/1/a 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
II/1/b 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai szervezeti ábra
II/1/c 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) vezetőség elérhetőségei
II/1/d 4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend ügyfélszolgálat
II/1/e 5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége  testületi szerv
II/1/f 11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai felügyeleti szervek
II/2 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II/2/a 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
II/2/b 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
II/2/c 6. A közfeladatot ellátó szev által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adati (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  fenntartott adatbázisok
II/2/d 10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
II/2/e 13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve közérdekű adatok megismerésének rendje
II/2/f 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista lásd IV. szakasz
II/3 III. Gazdálkodási adatok
II/3/a 1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója gazdálkodási adatok
II/3/b 2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

gazdálkodási adatok
juttatások

II/3/c 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések pályázatok
II/3/d 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) közbeszerzési információk
III 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról alapján
  48§  
III/1 a) az ellátásért felelőssel kötött megállapodásait vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések 
III/2 b) az üzletszabályzatát üzletszabályzat
III/3 c) a felhasználói panaszok intézésével kapcsolatos információkat felügyeleti szervek
III/4 d) a feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségét lásd: II/1/f
III/5 e) az e törvényben foglalt eltérésekre figyelemmel az Szt.-nek megfelelő formában az éves beszámolóját lásd: II/3/a
III/6 f) a jóváhagyott beszerzési szabályzatát beszerzési szabályzat
III/7 g) az e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározott információkat 24/2013. (V.29) NFM rendelet alapján (IV. szakasz)
IV 24/2013. (V.29) NFM rendelet a víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról alapján: 4. számú melléklet szerint
IV/1 2. A víziközmű-szolgáltató vonatkozásában feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói érdekeket képviselő civil szervezetek elérhetőségét lásd: II/1/f
IV/2 3. A víziközmű-szolgáltató által ellátott települések listája szolgáltatási terület
IV/3 4. A víziközmű-szolgáltatónak az ellátásért felelőssel kötött megállapodásai  vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések
IV/4 5. A víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata üzletszabályzat
IV/5 6. A víziközmű-szolgáltató által szolgáltatott ivóvíz és kibocsátott tisztított szennyvíz vonatkozásában a víziközmű-szolgáltató számára előírt és megvizsgált vízminták laboreredményei (a mintavétel helyének és időpontjának megadásával együtt) a jogszabályban rögzített minőségi paraméterekkel vagy határértékkel összehasonlítható módon. A jogszabályban meghatározott határérték túllépése esetén információ a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és a vízminőség javítására meghozott intézkedésekről
IV/6 7. Műszaki adatok, így különösen:a) vízbázisok kapacitása (m3/nap),b) kitermelt víz mennyisége (m3/év),c) átvett víz mennyisége (m3/év),d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év),e) hálózati vízveszteség (m3/év),f) szennyvíztisztító telepek száma (db),g) átemelők száma (db),h) szennyvíztisztító telepek névlegeskapacitása (m3/d),i) víziközmű-hálózat hossza (km),j) meghibásodások száma (db/év).
IV/7 8. Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái, az elintézés módja, az ügyleírások, a panaszkezelés menete, a hibabejelentés lehetőségei, és az ügyfélfogadási rend
IV/8 9. A szolgáltatásért fizetendő (előzetes) díjkalkulátor vagy számolási tábla díjkalkulátor
IV/9 10. A jóváhagyott beszerzési szabályzat beszerzési szabályzat
V. Tanúsítványok
 V/1  1. Minőségirányítási rendszer (MIR) tanúsítványok
 V/2  2. Környezetirányítási rendszer (KIR)
 V/3  3. Munkahelyi egészségvédelem és biztonsági irányítási rendszer (MEBIR)
 V/4  4. Informatikai rendszer (Veritan)
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu