Mosonmagyaróvári szennyvíztelep

 
Települési folyékony hulladék fogadása
 
A települési folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) a főgyűjtő szennyvíztisztító telep fogadni és megfelelően kezelni tudja, a beszállított folyékony hulladék azonban kizárólag kommunális eredetű lehet. A folyékony hulladék mennyiségének csökkentése és a működő emésztőgödrök megszüntetése közös környezetvédelmi érdek, ennek érdekében cégünk folyamatos intézkedéseket tesz. Az AQUA Szolgáltató Kft. 2010. január 1-je óta közszolgáltatási feladatok keretében szippantottszennyvíz-szállítást is vállal, az erre vonatkozó rendeletekkel összhangban.
 
 
Magyarország EU-s csatlakozásával elfogadta az EU-s környezetvédelmi követelményeket, és egyben kötelezettségeket vállalt, hogy a megegyezéseknek megfelelően ütemezetten felzárkózik az előírásoknak megfelelően.
 
A Mosonmagyaróvári városi szennyvíztisztító telep szennyvíztisztítási problémáit az Önkormányzat egy egységes program keretében kívánta megoldani. A projekt célja az volt, hogy a beérkező tisztítatlan szennyvíz megnövekedett szervesanyag terhelését az új telep az intenzifikálást követően már a jogszabályoknak megfelelően tudja megtisztítani.
 
Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint elsőfokú hatóság; a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás mint engedélyes részére a Mosonmagyaróvár 0226/2 és 0238/99 hrsz-ú ingatlanon szennyvíztisztító telep intenzifikálására vízjogi létesítési engedélyt adott ki 1622-4/2010. számon, melyet a 12542-6/2010. sz. és 47-5/2012 és 3458-3/2013 határozatokkal módosította.
 
A vízjogi létesítési engedély alapja a HIDROKOMPLEX Mérnökszolgálati Kft. által készített Msz: 1921 Mr: VE majd az INWATECH Kft. által az IN12SZ11-02 sz. módosítási számon benyújtott engedélyezési tervdokumentáció szolgált.
  
Projekt megnevezése, száma:     KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0073 EU-KA finanszírozás
Támogatási szerződés aláírása:   2011.08.10
Próbaüzem lezárása:                   2014.09.31
Műszaki átadás dátuma:              2014.10.06.
 
Szennyvíztisztítási technológia leírása
 
A nyers szennyvíz, gravitációs csövön érkezik a telepre a telepi átemelőt megelőző durva rács elé. Szintén ide érkezik az összes telepi csurgalékvíz is. A kialakított gépi rács 30 mm-es pálcaközzel és gépi rácsszemét kihordással rendelkezik. A rácsszemetet kerekes konténerben gyűjtjük zárt épületben.
Az átemelő rész száraz aknájába szárazaknás szennyvíz átemelő szivattyúk kerültek beépítésre 2+1 db konfigurációban. A két üzemi szivattyú együttes kapacitása csurgalékvizek hozzáadásával, valamint biztonsággal növelve 815 m3/h. A csatornán beérkező nyers szennyvíz minőségének monitorozására automata programozható mintavevő került kiépítésre.
  
A gépi finomrácsok egyenként 860 m3/h-s óracsúcs fogadására képesek, így egy gépi rács önmagában képes kezelni a teljes csúcshozamot. A másik gépi rács tartalék funkciót kap, ezért kézi rács beépítésére nem volt szükség. A gépi rácsok résmérete 3 mm. A rácsok külön-külön és párhuzamosan is üzemeltethetők.
 
A finomrácsokról gravitációsan áramlik a szennyvíz a homokfogók felé. A két, párhuzamos hosszanti homokfogó külön-külön is képes a teljes mértékadó hidraulikai terhelés fogadására (815 m3/h).
 
A homokfogókról a szennyvíz egy közös vályúszakaszba érkezik. A vályúszakaszból elzáró zsilipek segítségével irányítható a szennyvíz előülepítők irányába, majd ezt követően az osztóműtárgyból a szennyvíz gravitációsan a biológiai tisztítósorra folyik. A biológiai tisztító fokozat négy párhuzamos tisztító sorból álló, szelektorelvű, aerob eleveniszapos technológia, melynek megnevezése C-TECH. A technológia átmenetet képez a szakaszos és a folyamatos technológiák között ezért a korábban már ismerté vált SBR reaktortípusokkal ellentétben e technológiát ciklikusnak hívjuk.
A C-TECH létesítményekben a reaktorterek speciális kialakításának, valamint a gondosan tervezett üzemelési ciklusoknak és recirkulációnak köszönhetően a kialakuló eleveniszap szerkezete optimális, ülepedő képessége kiemelkedő.
 
Alaphelyzetben a reaktorok általában napi 6 ciklusos üzemben működnek.
 
Minden ciklus tartalmaz töltési-levegőztetési (1), levegőztetési-anoxikus (szimultán, intermittáló denitrifikáció) (2-3), ülepítési (4), dekantálási és fölösiszap elvételi ciklusokat (5). A reaktorok különválasztott, kaszkádkialakítású anaerob szelektor zónával is rendelkeznek.
A létesítmény a szénforrások lebontása mellett teljes körű nitrifikációt, a maximálisan elérhető denitrifikációt és kiemelkedő hatékonyságú biológiai foszforeltávolítást is biztosít.
 
A tisztított szennyvíz motor vezérelt, függesztett dekanterekkel jut az elfolyó csatornába, majd Parshall-csatornába folyik, ahol a tisztított szennyvíz mennyiségmérése történik, illetve a Mosoni-Dunába, mint befogadóba.
 
Amennyiben az ÁNTSZ vagy más illetékes hatóság ezt előírja, a Parshall műtárgy után zsilipek segítségével a labirint medencébe juttatható a tisztított szennyvíz, ahol klór bevitelével a megfelelő mértékű fertőtlenítés biztosítható.
  
Iszapvonali technológia leírása
 
A szennyvíziszapokat a keletkezési helyekről (előülepítő és C-TECH reaktorok) szivattyús átemeléssel juttatjuk a 350 m3 hasznos térfogatú, 13,4 m átmérőjű, iszaphomogenizálóba. A műtárgy elsődleges feladata a homogenizálás, másodlagos feladata az időbeni kiegyenlítés, pufferolás.
 
A kevert iszap homogenizálás utáni hatékony sűrítését gépi sűrítő berendezés biztosítja, polielektrolit adagolási pont kiépítésével. Egy üzemi és egy tartalék gépsort került kiépítésre. A csurgalékvíz gravitációsan a rendszer elejére, a nyers szennyvízcsatornába folyik. Az iszapsűrítő alatt lévő sűrített iszaptározóban összegyűjtött iszapot pedig csigaszivattyú segítségével juttatjuk a 2 db anaerob iszaprothasztóba.
  
Az iszap rothasztására rozsdamentes acél szerkezetű WELTEC rothasztók kerültek kiépítésre. A mértékadó terhelésnél napi maximum 121 m3 kevert, sűrített iszap kerülhet feladásra a rothasztókba. A tervezett minimális tartózkodási idő 20 nap.
 
A rothasztókból csigaszivattyúk segítségével juttatjuk a kirothadt iszapot a kigázosító medencébe. A medence hasznos térfogata 194 m3. A vasbeton szerkezetű zárt medence a rothasztók közvetlen szomszédságában helyezkedik el, részben földfelszín alatt, részben abból kiemelkedve. A homogenizálást és a gázkiválás elősegítését egy merülő keverő berendezés végzi. A medence légterét nem a szabadba szellőztetjük, hanem aktívszén szűrőn vezetjük át.
A kigázosító műtárgy egyben pufferként is szolgál az iszapvíztelenítési technológia rugalmas üzemrendjének kialakításához.
A medence folyamatos szintérzékelővel lesz ellátva, mely segítségével nyomon követhető az aktuális töltöttségi szint. A kigázosított iszapot DEWA típusú iszapvíztelenítő gépekre továbbítjuk szivattyúk segítségével.
 
A víztelenítést szalagszűrő prések végzik. Ez a berendezés típus vész esetén sűrítetlen iszapot is képes fogadni (korlátozott kapacitással), jelentősen növelve a telep üzembiztonságát. Az iszap víztelenítésénél polimert használunk, mint kondicionáló vegyszer, mely nem rontja a végső elhelyezés lehetőségeit. A keletkezett magas szárazanyag-tartalmú iszapot a Solar csarnokba továbbítjuk.
Automatikus üzemmódban a víztelenített iszapok a ferdetengelyű mozgatható csigán keresztül érkeznek az iszapszétosztó vízszintes csigákba, melyek a szárítók 2x12m-es szélességében egyenletesen szétosztják az iszapot. A szétosztott iszapot ezután az önjáró programozott üzemű terítő-forgató berendezés teríti el a teljes szárítási felületen és forgatja a folyamatosan száradó réteget.
A szárításhoz hő szükséges és a kiszárított víz (vízpára) elszállítását lehetővé tevő megfelelően intenzív légcsere.
 
Biogáz vonali technológia leírása
 
A rothasztókban keletkezett biogázt a rothasztók tetején található és egyben a felső légmentes lezárást biztosító duplamembrános gáztároló terekben pufferoljuk. A felső és közbelső membrán közötti térfolyamatos levegő befúvással üzemel.
A biogáz tároló tér nettó kapacitása 370 m3 reaktoronként. A tározók folyamatos szintérzékelőkkel vannak ellátva melynek jelei vezérlik a kazán, gázmotor és fáklya működését.
Az iszapgépház mellett került elhelyezésre a 2 darab egyenként 250 kW hő teljesítményű melegvizes gázkazán, mindkettő földgáz és biogáz alternatív égőfejjel felszerelve.
 
A jelentős méretű biogáz puffer által kiegyenlített hozamokat és az összes termelődött biogáz mennyiséget ~ 2100 Nm3/d tudja elhasználni a zárt konténerben kiépítésre került gázmotor. A gázmotor 19 órán belül képes felhasználni a keletkezett biogázt villamos energia termelés és hő előállítás céljából.
 
A kibocsátott füstgáz teljesíti a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet szerinti határértékeket a következő paraméterekben:
- NO = 500 mg/m3
- CO = 650 mg/m3
- Összes szénhidrogén = 150 mg / m3.
 
A Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztító Telep elfolyó, tisztított szennyvízminőségére vonatkozó paraméterek
 
Kibocsátott szennyvíz paraméterei
Engedélyben előírt határérték (mg/l)
Átlagos elfolyó koncentráció (mg/l) Átlagos elfolyó terhelés (kg/d) Szennyező anyag eltávolítási hatékonyság
BOI5 25 9 63 97 %
KOIkr 125 33 231 96 %
Lebegőanyag 35 23 161 95 %
NH4-N 15 0,9 6,3 98 %
összes P 2 1,7 11,9 93 %
SZOE 10 < 2 < 16 > 95 %
 
 Képek a telephelyről
 
 
Mosonmagyaróvári szennyvíztelep
 
Mosonmagyaróvári szennyvíztelep
 
Mosonmagyaróvári szennyvíztelep
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu