Műszaki ügyfélszolgálat

 
 
Talajterhelési díj
 
Talajterhelési díjat annak kell fizetnie, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, vagy nem igazolható, hogy zárt emésztővel rendelkezik. A talajterhelési díj egyfajta ökoadó, mellyel a törvényalkotók ösztönözni szeretnék a lakosságot a környezetkárosító szennyvízszikkasztás felszámolására és csatornabekötések létesítésére. A talajterhelési díj megfizetése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény és helyi rendelet alapján történik. A talajterhelési díjat a vízszolgáltatótól kapott adatszolgáltatás alapján helyi adó formájában a helyi önkormányzatok szedik be. Számla megőrzése esetén a felhasznált víz mennyiségéből levonható a számlával igazolt szippantott szennyvíz-mennyiség, hiszen ez a mennyiség bizonyítottan a szennyvíztisztítóban kerül tisztításra, és nem terheli a talajt.
A talajterhelésről szóló rendelet szövege ezen a linken érhető el.
 
Közműegyeztetés
 
Ha építkezésre vagy felújításra készül, alapkövetelmény, hogy tisztában legyen vele, hol találhatóak a munkaterületen a víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-vezetékek, aknák és egyéb műtárgyak. Az építési munka megkezdése előtt kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. A közterületen végzett építési tevékenység engedélyköteles, ezt az engedélyt a helyi önkormányzattól kell kérni. A munkát végző magánszemély vagy vállalkozó kötelessége, hogy a biztonságos munkavégzéshez szükséges engedélyeket beszerezze. Ez építkezés esetén tervkészítéssel, engedélyeztetéssel jár. A tervezési szakasz része a közműcégekkel történő egyeztetés. A közműegyeztetést magánszemély vagy a tervezéssel megbízott vállalkozó, ill. maga a tervező kell, hogy kezdeményezze. Ez történhet személyes megkereséssel ügyfélfogadási időben, levélben, telefonon (a 06/96/577-460-as telefonszámon) vagy e-mailben, az ugyfelszolg@aquakft.hu címen.
 
A közműegyeztetés két lépésben történik:
 
 adatszolgáltatás kérése az érintett területre,
 az elkészült kiviteli terv bemutatása és egyeztetése (tervet csak bizonyos esetekben kell készíteni).
 
Az AQUA Szolgáltató Kft. munkatársa összeveti a terven szereplő nyomvonalat a nyilvántartásban szereplő adatokkal, és ennek alapján kiállítja a nyilatkozatot. A nyilatkozat tartalmazza a víziközmű részéről a biztonságos munkavégzésével kapcsolatos információkat, és azt, hogy a kivitelezés során szükséges-e szakfelügyelet biztosítása a szolgáltató részéről. A szabályok figyelmen kívül hagyásából adódóan, ismeretek hiánya miatt vezetékrongálás, súlyosabb esetben élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető vagy károsító baleset következhet be! A szolgáltatót érintő kár költsége a kivitelezőt és/vagy a megbízót terheli.
 
Közműnyilatkozatok díja
 
A közműnyilatkozat kiállítása díjköteles. A kiállítási díj az alábbiak szerint alakul:
 magánszemélynek építési engedélyhez
 magánszemélynek használatbavételi engedélyhez
 magánszemélynek egyéb tevékenységhez
 2.000 Ft + áfa
 
 társasházat építő gazdasági társaságnak építési engedélyhez 4 lakásig
 társasházat felépített gazdasági társaságnak használatbavételi engedélyhez 4 lakásig
 gazdasági társaságnak egyéb tevékenységhez
 4.000 Ft + áfa
 
 társasházat építő gazdasági társaságnak építési engedélyhez 4 lakás felett
 társasházat felépített gazdasági társaságnak használatbavételi engedélyhez 4 lakás felett
 gazdasági társaságnak egyéb tevékenységhez
 8.000Ft + áfa
 
Digitális közműrajz elkészítésének díja: 1500 Ft+áfa/A4 oldal. A rajz 1:500 méretarányban készíthető el.
 
 
Csatornabekötések átvétele
 
A közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a 38/1995 (IV.5.) Kormányrendelet szabályozza részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni, ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges. Elválasztott rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet bevezetni tilos. Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlantulajdonos feladata, rákötés után az AQUA Szolgáltató Kft. munkatársai ellenőrzik a helyes kivitelezést.
 
Műszaki követelmények:
 
 A házi szennyvízhálózatnak vízzárónak kell lennie.
 A vezeték 90°-os vagy kisebb szögű töréspontjaiba tisztítóidomot vagy fordító aknát célszerű elhelyezni a házi alapcsatorna tisztíthatósága érdekében.
 Függőleges iránytörés esetén 2 x 45°-os iránytörés megengedett, a 90°-os buktatást el kell kerülni.
 Az építésügyi előírásokat, melyek az épület állékonyságát és a szomszédos telekhatártól való távolságot meghatározzák, be kell tartani.
 Csatorna és egyéb közmű egymástól mért vízszintes, valamint függőleges keresztező védőtávolságait be kell tartani.
 A közcsatornába csak olyan összetételű és minőségű szennyvizet szabad bevezetni, amelynek tisztítására a szennyvíztisztító telep tisztítóberendezése alkalmas.
 A tulajdonos köteles megakadályozni a felszíni csapadék és talajvíz közcsatornába jutását, a házi csatornát állandóan üzemképes állapotban fenntartani, az ellenőrzést lehetővé tenni és elősegíteni.
 
 
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu