Pénzügyi ügyfélszolgálat

 
Díjszabás
 
A víziközmű-szolgáltatásért a Felhasználónak a Törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerint díjat kell fizetnie. A miniszteri rendelet hatályba lépéséig a díjakat az önkormányzatok képviselőtestülete állapítja meg. A szolgáltatási díjképzés – a miniszteri rendelet hatálybalépése után - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt módon történik. 2010. január 1-től a víz- és a szennyvízelvezetési díj az önkormányzatok díjmegállapítása alapján a fogyasztók részére alapdíjból és a fogyasztott mennyiségekkel arányos díjból áll. Az alapdíjak mértékét az Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. Az átlagfogyasztás megállapítása mindig a tárgyévet megelőző év fogyasztása alapján, átlagképzéssel történik.
A lakossági és közületi díjak ezen a linken elérhetők.
 
 
Díjtámogatások
 
Az ügyfél számára írásbeli kérelem alapján részletfizetési lehetőséget biztosíthat a szolgáltató a lakossági fogyasztók részére. A részletfizetés feltételeiről a fogyasztók személyesen vagy telefonon tájékozódhatnak az AQUA Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálati irodáiban.
Az önkormányzatok hatályos rendeleteiben megfogalmazottak szerint minden 30 m2-nél nagyobb zöldterületet gondozó lakossági fogyasztónak locsolási kedvezmény jár. A kedvezmény az április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszak fogyasztására vonatkozik, és 6%-os díjkedvezményt jelent. Abban az esetben, ha a fogyasztó késedelmesen, vagy egyáltalán nem fizet, a kedvezmény visszavonásra kerül.

Fizetési módok
 
A fogyasztók számlájukat többféle módon is rendezhetik, mindegyik befizetési típusnál fontos azonban a számlaszámra és a fogyasztószámra történő hivatkozás:
 készpénz-átutalási megbízással (csekk)
 lakossági folyószámláról egyedi utalással
 csoportos átutalási megbízással (ebben az esetben egyszeri 2.500 Ft kedvezmény illeti meg a fogyasztót, ha egy évig nem vonja vissza a megbízást)
 ügyfélszolgálati irodáinkban, a vízdíjpénztárnál
 bankkártyás fizetéssel (mosonmagyaróvári központi ügyfélszolgálatunkon)
 
A számlán feltüntetett fizetési határidő azt az időpontot jelöli, amikorra a számlán feltüntetett díjnak a szolgáltatóhoz be kell érkeznie, ezért kérjük, hogy átutalás esetén számoljon a befizetett összeg átfutási idejével.
 
Adatváltozás bejelentése
 
Tulajdonos vagy bérlő változásának bejelentése csak személyesen, mindkét érintett fél (vevő és eladó) megjelenésével, az AQUA Szolgáltató Kft. ügyfélszolgálati irodájában történhet. Az adatváltozás bejelentéséhez szükséges az adásvételi/bérleti szerződés, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, valamint a változás időpontjában leolvasott mérőállás. Tulajdonosváltozás bejelentését levélben intézni nem lehet. Közös képviselő változása esetén a bejelentést az új közös képviselőnek kell megtennie a lakógyűlési határozat/jegyzőkönyv bemutatásával, személyesen vagy levélben.

Vízmérők leolvasási rendje és számlázás
 
Vízmérő leolvasásával, a vízmérő állásával, vagy a számlázott fogyasztással kapcsolatos kérdéseivel kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunkat. Erre személyesen, telefonon (a 06/96/577-460-as telefonszámon) vagy elektronikusan (e-mailben: ugyfelszolg@aquakft.hu, vagy a weboldalon: https://www.aquakft.hu/ufszonline.php) is lehetőség van. A lakossági és mellékvízmérős fogyasztók részére a szolgáltató havonta állít ki átalányszámlát, a leolvasás évente egyszer történik. A gazdálkodó szervezetek részére a szolgáltató leolvasás alapján havonta állít ki számlát. A társasházak fogyasztását a szolgáltató munkatársai 2 havonta olvassák le, a számla azonban havonta kerül kiállításra.
 
Késedelmi pótlék
 
10 napot meghaladó késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk. 301. § sz. bekezdése alapján késedelmi kamatot számol fel, melynek mértéke lakossági fogyasztók esetén a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat. Gazdálkodó szervezetek esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékponttal növelt összege.

Korlátozások, behajtás
 
Ha a fogyasztó a szolgáltatás díját a szerződésben rögzített feltételek szerint nem fizeti meg, illetve azzal késedelembe esik, a szolgáltató a 38/1995. (IV. 5.) Kormányrendelet 9. paragrafusában meghatározott intézkedések megtételére jogosult:
 Gazdálkodó szervezet esetén: felszólítás, ÁNTSZ értesítése, teljes kizárás, tartozás behajtása peres úton.
 Lakossági fogyasztó, társasház esetén: felszólítás, ÁNTSZ értesítése, vízkorlátozás szűkítővel, vagy közkút kihelyezése, tartozás behajtása peres úton.
 Mellékvízmérős fogyasztó esetén: szerződés felmondása, további számlázás a társasházi főmérőre, nemfizetés esetén vízkorlátozás, tartozás behajtása peres úton.
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu