Szolgáltatási díjak

 
Az ivóvíz-, valamint a szennyvízcsatorna-szolgáltatás díja hatóságilag megállapított, maximált ár. A szolgáltatási díjak tekintetében az árhatósági jogkört – a többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény alapján – 2011. évre vonatkozóan még a települési önkormányzat képviselő-testülete gyakorolta, azokat az önkormányzati rendeletben rögzítettek szerint állapítottuk meg.
 
2011-ben szolgáltatási díjaink 3,5%-kal, illetve 5,5%-kal emelkedtek. Cégünk a 2011. december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest – a Vksztv. szerint – legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
 
2016. január 1. napjától a szolgáltatási díjakat a Nemzeti Fejlesztési Miniszter állapítja meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján.
 
A szolgáltatási díjak megállapításánál érvényesülnie kell az alábbi alapelveknek:
- díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközmű-szolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;
- figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.
 
A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 2013. július 1-től lépett hatályba, melynek értelmében víziközmű-szolgáltatások vonatkozásában a lakossági felhasználók részére a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.
 
A szolgáltatási díj számlázandó alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj. Az alapdíj meghatározott összegű rendelkezésre állási díj, melynek közgazdasági funkciója a szolgáltató állandó költségeinek fedezete. Az alapdíjat felhasználási helyenként kell megfizetni és a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint, a rendelkezésre állással arányosan differenciálni szükséges.
 
A fogyasztással arányos díj rendeltetése a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő változó költségek fedezete, amely a fogyasztott mennyiség (m3) alapján kerül meghatározásra. Az átlagfogyasztás megállapítása mindig a tárgyévet megelőző év fogyasztása alapján, átlagképzéssel történik.
A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szerint a szolgáltatási díj tekintetében meg kell különböztetni lakossági és nem lakossági díjakat.
 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a vízterhelési díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.
 
Amennyiben a díjak mértékében bekövetkező változás időpontja nem esik egybe a vízmérő leolvasással, a fogyasztásarányosítással kerül megállapításra a díjváltozás előtti és utáni időszakra.
 
A szolgáltatások díjaira a mindenkor hatályos Általános Forgalmi Adóról szóló törvény szerinti mértékű adót számítunk fel.
 
Az Aqua Szolgáltató Kft. a díjakat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben előírt módon állapította meg a 2013-as évre, melyek nettó árak. Ezek a díjak 2013.06.30-ig voltak érvényesek: Szolgáltatási díjak 2013
 
2013.07.01-től érvényben lévő díjak (rezsicsökkentés): Szolgáltatási díjak
 
 
Honlapkészítés Győr: www.MARKETINGSUPPORT.hu